แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 17/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 202180
Page Views 389934
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยชุมชนพังงา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม “หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ใบยาง” ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 07 เม.ย. 61
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561 22 ก.พ. 61
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ฯ อบรมหลักสูตร อาหารจานเดียว 04 ม.ค. 61
ขอเชิญ อาจารย์ผู้สอนตอบแบบสอบถาม ระบบTQF 04 พ.ย. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 22 ก.ย. 60
โครงการอบรมลูกชก 08 ก.ย. 60
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานบุคลากรเข้าประชุม VDO Conference 08 ก.ย. 60
กิจกรรมฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน วชช.พังงา 08 ก.ย. 60
ขอเชิญบุคลากรส่งโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 08 ก.ย. 60
กำหนดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 11/2560 08 ก.ย. 60
รายงานผลโครงการ วิทยาลัยชุมชนพัังงา
โครงการและกิจกรรม บริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพังงา 02 ต.ค. 60
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาศักยภาพพนักงานโรงแรม วิทยาลัยชุมชนพังงา 02 ต.ค. 60
โครงการพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ฯ กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 02 ต.ค. 60
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวฯ กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ 02 ต.ค. 60
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวฯ กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 02 ต.ค. 60
โครงการจัดการเรียนรู้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน 02 ต.ค. 60
ข่าวงานวิจัยและพัฒนา
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่10 18 ก.ย. 60
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย 10 ส.ค. 60
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 19 พ.ค. 60
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเครือข่ายวิจัยภูมิภ 18 พ.ค. 60
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ขยายเวลารับบทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ 21 มี.ค. 60
ทุน สกสค. อุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 03 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 02 ก.พ. 60
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ 28 ต.ค. 59
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ 08 ก.ค. 59
ทุนอุดหนุนวิจัย ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ 2559 08 ก.ค. 59
ข่าวฝึกอบรม-บริการวิชาการ
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม" หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ใบยาง " วันที่ 9-25 เม.ย 61 07 เม.ย. 61
เปิดฝึกอบรม วิชา ตัดผมชายเบื้องต้น 02 มี.ค. 61
วิทยาลัยชุมชนพังงาจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูภาษาไทย 13 ธ.ค. 60
งานบริการชุมชน โครงการสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพ ปี 2 08 ก.ย. 60
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 08 ก.ย. 60
ข่าวกิจการนักศึกษา
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาฯ ปีการศึกษา 2559 07 พ.ย. 60
ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 20 ต.ค. 60
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม 08 ก.ย. 60
วิทยาลัยชุมชนพังพังา จัดโครงการโลกสวยด้วยมือเรา 08 ก.ย. 60
คณะทำงาน โครงการพัฒนาผู้พิการ วิทยาลัยชุมชนพังงา ศึกษาดูงาน ณ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดพังง 08 ก.ย. 60
คณะทำงาน โครงการพัฒนาผู้พิการ วิทยาลัยชุมชนพังงา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา 08 ก.ย. 60
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการสอบคัดเ้ลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด 05 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด 27 ธ.ค. 60
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน (วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาอำเภอตะกั่วป่า) 13 ธ.ค. 60
งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2561 10 เม.ย. 61
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 19 มี.ค. 61
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561 19 มี.ค. 61
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2560 18 ม.ค. 61
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน2560 20 ธ.ค. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2560 09 พ.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2560 24 ต.ค. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2560 14 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2560 14 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2560 14 ก.ย. 60
งานประกันคุณภาพ
คำสั่งประกันคุณภาพ 60 04 ก.พ. 61
แผนดำเนินงานประกันคุณภาพ 14 ม.ค. 61
ตัวอย่างแผนพัฒนางาน 14 ม.ค. 61
ผลการประกันคุณภาพปีการศึกษา 2559 และข้อเสนอแนะจากสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา 25 ธ.ค. 60
รายงานการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 10 ต.ค. 60
รายงานการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 10 ต.ค. 60
รายงานการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 10 ต.ค. 60
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านประกันคุณภาพ 10 ต.ค. 60
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 10 ต.ค. 60
ข้อมูลการประชุมแลกเปลี่ยนเครื่อข่าย 10 ต.ค. 60
งานบุคลากร
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 02 พ.ค. 61
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 14 มี.ค. 61
การจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ 28 ก.พ. 61
แจ้ง Line official ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด 10 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Schools 2018 ของ Oxford Royale Academy 01 ธ.ค. 60
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ. 09 พ.ย. 60
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 09 พ.ย. 60
ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา ว่าด้วยจรรยาบรรณครูและบุคลากรสายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2559 20 ต.ค. 60
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 08 ก.ย. 60
โครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
กิจกรรมโครงการ 08 ก.ย. 60
แนะนำโครงการ 08 ก.ย. 60
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ 2561
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน ในงานแห่ผ้าขึ้นธาตุวัดราษฎร์อุปถัมภ์
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในส่วนภูมิภาค)
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จ.พัง
ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำเภอทับปุด
วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2560
วันพระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย
ข่าวการศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
    พฤษภาคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล